​​

State wise Notification Rabi 2021-22


 Himachal Pradesh

 Karnataka

 Kerala

 Maharashtra

 Rajasthan

 Uttar Pradesh

Uttarakhand