State wise Notification Kharif 2020

 Chhattisgarh

 Himachal Pradesh

 Karnataka

 Kerala

 Maharashtra

 Rajasthan

 Uttarakhand