​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​

    

    पुर्नोत्थान परिचालन दिशानिर्देश​ (खरीफ 2020 से लागू)​

     संशोधित परिचालन दिशानिर्देश​ (01-अक्टूबर-2018 से लागू)​

​    परिचालन दिशानिर्देश