​​

State wise Notification Rabi 2021-22


 Himachal Pradesh
  Kerala

 Karnataka

 Maharashtra

 Rajasthan

 Uttar Pradesh

Uttarakhand