State wise Notification Kharif 2020


 Chhattisgarh

 Himachal Pradesh

 Karnataka

 Kerala

 Maharashtra

 Rajasthan

 Uttarakhand